สุพรรณบุรี,スパンブリー,タイ,中部,スパン,100年市場,ウートーン,アユタヤー,ドーンチェディ,ジェディ,仏塔,ナレースワン,พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร,パーレーライ,ブンチャワーク,サームチュック,ดอนเจดีย์,ประเพณี, วัฒนธรรม, ประวัติศาสตร์ , เทศกาล, ที่เที่ยว, ประเทศไทย

Add Your Title

This is a great place to add a tagline.

Tell customers more about you. Add a few words and a stunning pic to grab their attention and get them to click.

This space is ideal for writing a detailed description of your business and the types of services that you provide. Talk about your team and your areas of expertise. 

テキストです。ここをクリックし「テキストを編集」を選択して編集してください。「テキスト設定」からフォントや文字サイズ、文字色などを変更することもできます。

テキストです。ここをクリックし「テキストを編集」を選択して編集してください。「テキスト設定」からフォントや文字サイズ、文字色などを変更することもできます。

テキストです。ここをクリックし「テキストを編集」を選択して編集してください。「テキスト設定」からフォントや文字サイズ、文字色などを変更することもできます。

テキストです。ここをクリックし「テキストを編集」を選択して編集してください。「テキスト設定」からフォントや文字サイズ、文字色などを変更することもできます。

テキストです。ここをクリックし「テキストを編集」を選択して編集してください。「テキスト設定」からフォントや文字サイズ、文字色などを変更することもできます。

旧名スパンナプームともいう。

県央を南北にターチーン川がながれ、流域に平野がひろがる。

西部では新石器時代以来人類が生活していた痕跡がみられる。

ウートーンの町は古くから栄え、ドヴァーラヴァティ時代の中心的な都市のひとつであり、アユタヤー朝成立以前のタイの中部における政治上の中心地であったとされる。

スパンブリーの町はアユタヤー時代にターチーン川沿いに建設され、堀や城壁が現在も残っている。

スパンブリーはアユタヤー時代初期には特に重要視され、ビルマからの攻撃に備える重要な拠点であった。県内のドーンチェディ郡は1592年にナレースワン大王がビルマ軍を破った騎象戦の地として知られ、それを記念して建立された大仏塔がのこる。

市内にはパーレーライ寺などの名刹がある。

また、ラーマ2世時代の長編詩物語「くんちゃーん・クンペーン」の舞台でもある。

山と湖
ビーチ小屋
観覧車
ヤシの木
自転車
山脈

WEDDINGS

Describe what you offer here. add a few choice words and a stunning pic to tantalize your audience and leave them hungry for more.

Get In Touch

WEDDINGS

Describe what you offer here. add a few choice words and a stunning pic to tantalize your audience and leave them hungry for more.

Get In Touch

ナレースワン大王祭り

งานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดพิษณุโลก

日程/1月

場所/県庁周辺

บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

ヤムグローンボークウェラー

ประเพณีย่ำกลองบอกเวลา

日程/5月頃

วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6

場所/ピッサヌローク市内ワット・プラシーラタナマハータート

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

パクトンチャイ

งานประเพณีปักธงชัย

日程/11月頃

วันที่14–15ค่ำ เดือน12

場所/ナコーンタイ郡

อำเภอนครไทย จ.พิษณุโลก

Please reload